Wij zijn TOV

Onze school heet TOV, wat GOED betekent. Daarnaast ook mooi, gaaf, kostbaar, nuttig
en aangenaam. Woorden waarbij je je GOED voelt, oftewel TOV. Onze school wil elke
dag betekenis te geven aan deze naam in het licht van God, die volmaakt TOV is. Op basisschool TOV willen we met een rustige werkplek en een ruim schoolplein het verschil maken voor uw kind. Kwaliteit wordt zichtbaar door gepassioneerde leerkrachten in de klas en actuele methodes, maar ook in het ‘bewust’ zien van onze kinderen. We hebben oog voor elk kind en ondersteunen hen bij hun eigen, unieke ontwikkeling. Hierin vieren we de mooie momenten onderweg en de unieke eindbestemming.

We zijn een Vreedzame school en hebben wekelijks het gesprek rondom sociaal emotionele thema’s. Dit geeft een gevoel van veiligheid. We hechten veel waarde aan openheid en een goede relatie met onze kinderen, ouders en andere betrokkenen. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit vijf kernwaarden:

Veiligheid, kwaliteit, ontwikkelen, openheid en vieren. 

Basisschool TOV... een GAVE school!

Veiligheid

We zijn een Vreedzame school waar gewerkt wordt aan vaardigheden die kinderen nodig hebben om op een positieve manier om te gaan met zichzelf en de ander. We werken aan een veilige leefomgeving in de groep en op het plein. Binnen onze school is de Grondwet onze basis. Dit zijn de vijf belangrijkste regels voor iedereen op school. Het gaat ons om een veilig klimaat, waarin kinderen zichzelf durven zijn en elkaar respecteren. Met de methode De Vreedzame School hebben we alles in handen om de sociale veiligheid te verduurzamen.

Kwaliteit

De leerkrachten werken met de kinderen aan doelen, geven heldere instructies en betrekken de kinderen bij het leerproces. Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd om een zoekende en ontdekkende houding te hebben. Opbrengsten worden door de leerkrachten en binnen het team geanalyseerd, er worden conclusies getrokken en nieuwe doelen gesteld. We gebruiken van groep 1 tot 8 methodes die op elkaar aansluiten, zodat er een doorgaande lijn ontstaat. Dit draagt bij aan de algehele ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkelingen op cognitief, lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied van de kinderen worden gevolgd met observatie- en registratiesystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Leerlijnen van Digikeuzebord, Zien, Cito LVS en ParnasSys. De kinderen krijgen vanaf groep 1 een digitaal rapport (MijnRapportfolio) en hierin wordt de ontwikkeling zichtbaar. Elk schooljaar werkt het team aan lopende of nieuwe doelen vanuit het jaarplan. Het jaarplan is een jaaroverzicht vanuit het schoolplan wat iedere vier jaar opnieuw wordt opgesteld.

Ontwikkelen

Wij zijn ons bewust dat alles in ontwikkeling is: de kinderen, de leerkrachten, de school, de ouders en de maatschappij. Wij ervaren ontwikkelen niet als een rechte lijn, maar we weten dat we impact kunnen maken op de ontwikkeling van onze school, onze leerkrachten en op onze kinderen. Daarom gaan wij uit van positief gestelde en hoge verwachtingen. We sluiten aan bij de behoeften van kinderen op cognitief, lichamelijk en sociaal- emotioneel vlak. Wij vinden dat de basis van deze ontwikkeling het beste plaatsvindt in een rustige en gestructureerde omgeving omdat dit ten goede komt van de concentratie. We hebben een ruim plein waar de kinderen lekker kunnen bewegen. Elk kind heeft verschillende mogelijkheden en talenten. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs doorstromen.

Openheid

Samen met ouders zoeken we naar het beste voor onze kinderen. Hierbij staat het gesprek centraal. Ouders en andere betrokkenen zijn van harte welkom. Er zijn verschillende gespreksmomenten per jaar waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Niet alleen resultaten zijn belangrijk, maar ook het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen via het ouderportaal van ParnasSys en met MijnRapportfolio. Ouders zijn ook welkom om mee te denken en te praten over de school en het onderwijs in de medezeggenschapsraad. Wij communiceren schoolnieuws via de app Parro, nieuwbrieven en de website. Ouders worden op deze manier op de hoogte gehouden van onderwijskundige en organisatorische zaken en ontwikkelingen. ‘Openheid ervaar je op onze school.’

Vieren

Vieringen nemen een grote plaats in binnen onze school. De christelijke feesten Kerst en Pasen worden met de kinderen gevierd. Ouders worden bij diverse vieringen uitgenodigd in de kerk of in de groep van hun kind. Elk schooljaar wordt gestart met een feestelijke opening vanuit een jaarthema. Naast de christelijke feesten worden ook de behaalde (persoonlijke) leerdoelen van de kinderen gevierd. We gaan met de kinderen op schoolreis en excursies. De basisschoolperiode wordt afgesloten met een feestelijke avond.