Verlofaanvraag

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.

Vakantie

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet kan. Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, kan extra verlof worden verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen.

Vrij door overmacht

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen!

Extra vrij mogelijk

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
 • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind 
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind
 • Verhuizing van gezin 

Geen extra vrij mogelijk

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen).
 • Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.